Genel Hüküm ve Koşullar

 

I. Genel Bilgi

 1. Aşağıdaki Genel Hüküm ve Koşulları, TommaTech GmbH, Zeppelinstrasse 14 – 85748 Garching, (bundan böyle "TommaTech" olarak anılacaktır), ile alıcısı (bundan böyle "Alıcı " olarak anılacaktır) arasındaki tüm satın alma ve teslimat sözleşmeleri için geçerlidir. Bunlar, TommaTech'in münferit durumlarda bunlara tekrar atıfta bulunmasına gerek kalmadan, alıcısı ile gelecekteki tüm satın alma ve teslimat sözleşmeleri için geçerlidir. Bu Genel Hüküm ve Koşullar, TommaTech tarafından alıcısına satılan tüm ürünler (Bundan böyle "Ürün(ler)" olarak anılacaktır) için geçerlidir.
 2. Alıcının farklı hüküm ve koşulları yalnızca TommaTech'in bunları adresinde yazılı olarak kabul ettiği ölçüde geçerlidir. Bu onay gerekliliği her durumda, örneğin TommaTech'in alıcının genel hüküm ve koşullarını bildiği halde alıcıya teslimatı çekincesiz olarak gerçekleştirmesi durumunda bile geçerlidir. Alıcı ile münferit durumlarda yapılan bireysel anlaşmalar (teminat anlaşmaları, ekler ve değişiklikler dahil) her zaman bu Satış Hüküm ve Koşullarına göre önceliklidir. Bu tür anlaşmaların içeriği için yazılı bir sözleşme veya yazılı onay gereklidir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra alıcısı tarafından TommaTech'e yapılacak yasal olarak ilgili beyan ve bildirimlerin (örneğin son tarihlerin belirlenmesi, hatırlatmalar, iptal beyanı) geçerli olması için metin biçiminde yazılı olarak yapılması gerekir.
 3. TommaTech ile alıcısı arasındaki ticari ilişkiler Federal Almanya Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Özellikle BM Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Konvansiyonu olmak üzere uluslararası tek tip hukukun uygulanması hariç tutulmuştur.
 4. Sözleşme ilişkisinden doğan tüm yükümlülüklerin yerine getirileceği yer için aksi kararlaştırılmadıkça TommaTech'in Garching'deki kayıtlı ofisidir.

II. Sözleşmenin İmzalanması

 1. TommaTech'in teklifleri her zaman değişikliğe tabidir ve bağlayıcı değildir. Bu durum, TommaTech'in alıcıya katalogları, belgeleri (örn. çizimler, planlar, hesaplamalar, maliyetler), diğer ürün açıklamaları veya belgeleri- elektronik formda da- sağlaması durumunda da geçerlidir ve TommaTech bunların mülkiyet haklarını ve telif haklarını saklı tutar.
 2. Her durumda, bir sözleşme ve diğer anlaşmalar yalnızca TommaTech siparişi yazılı olarak veya e-posta ile onayladığında sonuçlandırılır. Siparişin TommaTech tarafından onaylanmasından sonra, alıcı siparişle bağlanır ve alıcı yalnızca yasal gereklilikler uyarınca ilgili sözleşmeden çekilebilir.
 3. TommaTech ile alıcı arasındaki yasal ilişki, bu Genel Satış ve Teslimat Hüküm ve Koşulları da dahil olmak üzere yalnızca yazılı satın alma sözleşmesine tabidir. Bu, sözleşmenin konusuyla ilgili olarak sözleşme tarafları, aralarındaki tüm anlaşmaları tam olarak belirler. TommaTech tarafından bu sözleşmenin imzalanmasından önce yapılan sözlü taahhütler yasal olarak bağlayıcı değildir ve sözleşme tarafları arasındaki sözlü anlaşmalar, her durumda bağlayıcı olmaya devam ettikleri açıkça belirtilmedikçe, yazılı sözleşme ile değiştirilir.
 4. TommaTech tarafından teslimat veya hizmet nesnesi hakkında sağlanan bilgiler (örn. ağırlıklar, boyutlar, kullanım değerleri, yük kapasitesi, toleranslar ve teknik veriler) ve bunların temsilleri (örn. çizimler ve resimler), sözleşmede öngörülen amaç için tam uygunluk gerektirmedikçe, yalnızca yaklaşık değerlerdir. Bunlar garanti edilen özellikler değil, teslimat veya hizmetin tanımları veya etiketleridir. Alıcı, üretimle ilgili sapmalar nedeniyle satın alma fiyatında bir indirim hakkına sahip olmadığını kabul eder.
 5. Sözleşmenin imzalanması üzerine sağlanan belgeler yalnızca ilgili teklifin amaçlarına yöneliktir ve TommaTech'in açık izni olmadan çoğaltılamaz veya kısmen bile olsa üçüncü tarafların erişimine sunulamaz. Bu durum özellikle "gizli" olarak etiketlenmiş belgeler için geçerlidir; alıcı bunları üçüncü taraflara vermeden önce TommaTech'in açık yazılı onayına ihtiyaç duyar. Bu Genel Hüküm ve Koşullar kapsamındaki gizli bilgiler, iş planları, stratejiler, finansal bilgiler, patentli, lisanslı, telifli ve/veya ticari markalı bilgiler ve TommaTech'in ürünlerinin ve fikirlerinin tasarımı, işletimi ve bakımı ile ilgili teknik bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşmenin tüm süresi boyunca diğer taraf ve temsilcileri tarafından sözleşme ile bağlantılı olarak verilen veya ifşa edilen tüm bilgiler olarak kabul edilir.
 6. TommaTech çalışanları veya diğer satış temsilcileri bu belgede yer alanların dışında herhangi bir beyan veya garanti vermeye yetkili değildir.

III. Fiyatlar ve Ödeme

 1. Fiyatlar bireysel sözleşmelerle kararlaştırılmadığı sürece, TommaTech'in işbu sözleşmenin imzalandığı tarihteki güncel fiyatları geçerlidir. Fiyatlara yasal katma değer vergisi dahil değildir.
 2. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, paketleme, gümrükleme, navlun, nakliye ve satışa ilişkin KDV masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır.
 3. Münferit durumlarda aksi kararlaştırılmadıkça, TommaTech'in faturaları peşin olarak ödenecektir. Ödeme, sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra yapılmalıdır. Ödeme siparişte kararlaştırılan para biriminde yapılmalıdır. Yurt dışından transferler söz konusu olduğunda, alıcı her zaman banka masraflarını üstlenir.
 4. TommaTech Alıcı ile fatura tutarının kredi kartı ile ödenmesi konusunda ayrıca anlaşırsa, ortaya çıkan ücretler Alıcı tarafından karşılanır.
 5. Alıcı ödemede temerrüde düşerse, TommaTech temel faiz oranının yüzde 9 puan üzerinde temerrüt faizi uygulama hakkına sahiptir. § 288 paragraf 5 BGB uyarınca, alıcı TommaTech'e 40,00 EUR tutarında sabit bir oranda ihtar masraflarını ödemekle yükümlüdür. Gecikmeden kaynaklanan diğer zararların tazmini hakkı saklıdır.
 6. Sözleşmenin imzalanmasından sonra, TommaTech'in satın alma bedelinin ödenmesine ilişkin talebinin alıcının ödeme yapamaması nedeniyle tehlikeye girdiği ortaya çıkarsa, TommaTech yasal hükümlere uygun olarak ifayı reddetme ve gerekirse bir son tarih belirledikten sonra sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.
 7. TommaTech ürününün kusurlu tesliminden kaynaklanmayan iadeleri için tüm masraflar alıcısına aittir.
 8. Bir ürünün satışı durumunda, TommaTech Alıcıya bir fatura düzenleyecektir. Ödemeler, yalnızca tutar TommaTech hesabında nihai olarak mevcut olduğunda yapılmış sayılır.

IV. Teslimat Süresi ve Gecikme

 1. TommaTech tarafından taahhüt edilen teslimatlar ve hizmetler için tarihler; bir son tarih veya bir tarih yazılı olarak "bağlayıcı teslimat tarihi" olarak açıkça belirtilmediği sürece, her zaman yalnızca yaklaşık tarihlerdir.
 2. TommaTech tarafından teslimat süresine uyulması, Alıcı tarafından sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine bağlıdır. TommaTech- Alıcının temerrüdünden kaynaklanan haklarına halel gelmeksizin- Alıcının TommaTech'e karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği süre boyunca teslimat ve ifa sürelerinin uzatılmasını veya teslimat ve ifa tarihlerinin ertelenmesini talep edebilir.
 3. TommaTech, mücbir sebeplerden veya sözleşmenin imzalandığı tarihte öngörülemeyen diğer olaylardan (örneğin salgın hastalıklar/pandemiler, her türlü operasyonel aksaklıklar, malzeme veya enerji tedarikinde zorluklar, nakliye gecikmeleri, grevler, yasal lokavtlar, işgücü kıtlığı, enerji veya hammadde kıtlığı) kaynaklanan teslimat imkansızlığı veya teslimat gecikmelerinden sorumlu değildir. Geçici nitelikteki engeller durumunda, teslimat veya ifa süreleri uzatılacak veya teslimat veya ifa tarihleri engelin süresi artı makul bir başlangıç süresi kadar ertelenecektir. Bu tür olaylar TommaTech için teslimatı veya hizmeti önemli ölçüde zor veya imkansız hale getirirse ve engel yalnızca geçici nitelikte değilse, TommaTech sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. TommaTech, alıcı tarafından halihazırda ödenmiş olan tüm bedelleri derhal geri ödeyecektir. Gecikme, alıcının teslimatı veya hizmeti artık kabul edemeyeceği anlamına geliyorsa, TommaTech'e yazılı bir beyanda bulunarak sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.
 4. TommaTech'in temerrüde düşmesi, yasal hükümlere uygun olarak belirlenir. Ancak her durumda, temerrüt halinin doğabilmesi için Alıcı tarafından bir bildirimde bulunulmalıdır.
 5. Alıcının ödemede temerrüde düşmesi veya kabulde temerrüde düşmesi halinde, TommaTech Alıcıdan uğradığı tüm zararı ek masraflar dahil olmak üzere talep etme hakkına sahiptir.

V. Risk Transferi ve Sevkiyat

 1. Sözleşme konusu ürünler, kısmi teslimat şeklinde yapılsa bile, TommaTech malları nakliye acentesine, taşıyıcıya veya gönderimi gerçekleştirmek için belirlenen diğer kişi veya kuruluşa teslim eder etmez risk alıcısına aktarılır.
 2. Sevkiyatın Alıcının sorumlu olduğu koşullar nedeniyle gecikmesi halinde, risk sevkiyata hazır olunan günden itibaren Alıcıya geçer.
 3. Alıcı nakliye yöntemini belirlemezse, TommaTech kendi takdirine bağlı olarak en ucuz nakliye yöntemini ve en ucuz nakliye rotasını seçme hakkına sahiptir. Alıcı bir tüketici ise, malların kaybolma ve/veya bozulma riski, mallar alıcısına veya alıcısına atfedilebilecek bir kişiye teslim edildiği anda alıcısına geçer.

VI. Mülkiyetin Muhafazası

 1. Aşağıda kararlaştırılan mülkiyetin muhafazası, TommaTech'in Alıcıya karşı mevcut tedarik ilişkisinden kaynaklanan mevcut ve gelecekteki tüm taleplerini güvence altına almaya hizmet eder.
 2. TommaTech, bu sözleşmeden kaynaklanan tüm alacaklar tamamen ödenene kadar ürünlerin mülkiyetini elinde tutar.
 3. Aşağıdaki hükümler yalnızca ticari işlemler için geçerlidir: Alıcı satın aldığı ürünü ne rehin verebilir ne de teminat olarak devredebilir. Üçüncü şahıslar tarafından el konulması veya müsadere edilmesi veya diğer tasarruflarda bulunulması durumunda TommaTech derhal bilgilendirmelidir.
 4. Alıcı sözleşmeye aykırı davranırsa, özellikle de ödenmesi gereken tutarın ödenmemesi veya yalnızca kısmen ödenmesi durumunda, TommaTech yasal hükümlere uygun olarak sözleşmeden çekilme ve mülkiyeti muhafaza kaydıyla teslim edilen ürünlerin iadesini talep etme hakkına sahiptir. Bu hakların kullanılmasının ön koşulu, TommaTech'in Alıcıya ödeme için makul bir ek süre tanımış olması ve bu sürenin başarısız bir şekilde sona ermiş olması veya yasal hükümlere göre böyle bir süreden vazgeçilebilir olmasıdır.

VII. Garanti, Kalite ve Kusurlardan Sorumluluk

 1. Aşağıda aksi belirtilmedikçe, maddi kusur durumunda alıcının hakları için yasal hükümler geçerli olacaktır. Her durumda, §§ 445a, 445b, 478 BGB'nin yasal hükümleri etkilenmeden kalacaktır.
 2. TommaTech'in kusurlara ilişkin sorumluluğunun temeli özellikle ürünlerin kalitesi konusunda varılan anlaşmadır. Teklifin kabulünden önce Alıcıya sağlanan veya bu satış hüküm ve koşullarıyla aynı şekilde sözleşmeye dahil edilen ürün açıklamaları, ürünlerin kalitesine ilişkin bir anlaşma olarak kabul edilir. Numuneler yalnızca malların yaklaşık yapısını göstermeyi amaçlayan tip numuneler olarak kabul edilir. Bunlar, Alıcının teslim edilen malların tüm ayrıntılarıyla numuneye karşılık geldiği yönündeki herhangi bir iddiasını haklı çıkarmaz. TommaTech, alışılagelmiş veya küçük sapmalar yapma hakkını açıkça saklı tutar.
 3. Alıcı tarafından kusurlu olduğu iddia edilen ürün bulunması durumunda, Alıcı, HGB §§ 377, 381 uyarınca yasal inceleme ve şikayet yükümlülüklerine uyulmalıdır. Muayene sırasında veya daha sonra bir kusur tespit edilirse, TommaTech derhal yazılı olarak bilgilendirilmelidir. Bildirim, teslimat tarihinden itibaren 2 gün içinde yapılırsa derhal kabul edilir, bu nedenle bildirimin zamanında gönderilmesi son teslim tarihini karşılamak için yeterlidir. Bu inceleme ve kusurları bildirme yükümlülüğüne bakılmaksızın, Alıcı bariz kusurları (yanlış teslimat dahil) teslimattan sonraki 2 gün içinde adresine yazılı olarak bildirmelidir, bu durumda bildirimin zamanında gönderilmesi de son tarihe uymak için yeterlidir. Alıcının ürünleri gerektiği gibi incelememesi ve/veya kusurları bildirmemesi halinde, TommaTech'in bildirilmeyen kusurlara ilişkin sorumluluğu hariç tutulur.
 4. Alıcı tarafından kusurların haklı ve zamanında bildirilmesi durumunda, TommaTech kendi takdirine bağlı olarak ürünleri kusursuz ile değiştirecek veya kusurları giderecektir. TommaTech'in izni olmadan ürünlere müdahale edilmesi veya değişiklik yapılması durumunda, alıcı kusurun bu müdahalelerden veya değişikliklerden kaynaklanmadığını kanıtlamadıkça, TommaTech yükümlülüğünü yerine getirmekle yükümlü değildir. TommaTech, bu Genel Hüküm ve Koşullar kapsamında satılan ürünlerinin yetkisiz montajcılar tarafından çalıştırılması durumunda da müteakip performansı sağlamakla yükümlü değildir. Önemsiz bir kusur durumunda, Alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır.

VIII. Sorumluluk Reddi

 1. TommaTech, kalite ve unvan kusurlarına ilişkin sorumluluğun dışında, zararın nedeninin kasıt veya ağır ihmale dayandığı ölçüde sorumlu olacaktır. TommaTech ayrıca temel yükümlülüklerin (sözleşmenin amacına ulaşılmasını tehlikeye atan yükümlülüklerin ihlali) hafif ihmalle ihlalinden ve temel yükümlülüklerin (sözleşmenin düzgün bir şekilde ifasını mümkün kılan ve Alıcının düzenli olarak uyulmasına güvendiği yükümlülükler) ihlalinden de sorumlu olacaktır. TommaTech, yukarıda belirtilen yükümlülükler dışındaki yükümlülüklerin hafif ihmalle ihlalinden ve hafif ihmalden kaynaklanan dolaylı zararlardan ve kar kaybından sorumlu değildir.
 2. TommaTech, Alıcı tarafından sağlanan yanlış bilgilerden sorumlu değildir. TommaTech sağlanan bilgilerden kaynaklanan zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu konuda TommaTech'e karşı tazminat talebinde bulunulamaz.
 3. TommaTech’in OEM olarak ürettirdiği ürünlerden kaynaklı tüm sorumluluk ürünün üreticisine aittir. TommaTech’in OEM olarak üretilen ürünlerden kaynaklı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. TommaTech’in sorumluluğu hariç tutulur veya sınırlandırılırsa, bu durum TommaTech’in çalışanları, temsilcileri ve vekillerinin kişisel sorumluluğu için de geçerli olacaktır.
 5. TommaTech’e karşı tüm tazminat talepleri, yasal gerekçelere bakılmaksızın, ürünlerin Alıcıya tesliminden veya ürün kabulünden sonra en geç bir yıl içinde zaman aşımına uğrar. Alıcının ilgili kanunlardan kaynaklı hakları saklıdır.
 6. TommaTech’in başlıca taraflar arasında satışa konu ürünler için akdedilen sözleşmeden, işbu Genel Şartlar ve Koşullardan ve satışa konu herhangi bir anlaşmadan kaynaklı olmak üzere her durumda toplam sorumluluğu, ayıplı olduğu iddia edilen ürünün TommaTech tarafından Alıcıya satış bedelini aşmayacaktır
 7. Ürünlerin nihai alıcısı bir tüketici ise, Alıcının Satıcıya karşı herhangi bir rücu talebine ilişkin zaman aşımı süresi için yasal hükümler geçerli olacaktır.

IX. İptal Politikası & Cayma Hakkı

 1. Aşağıdaki hükümler yalnızca tüketiciler için geçerlidir: Alıcı, bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir neden göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. İptal süresi Alıcının veya onun tarafından tayin edilen üçüncü bir tarafın ürünleri teslim aldığı günden itibaren on dört gündür.
 2. İptal hakkını kullanmak için, Alıcı TommaTech (Zeppelinstrasse 14 Garching b. München, PLZ-85748, +49 89 1250 36 860, head@tommatech.de) şirketini bu sözleşmeyi iptal etme kararını açık bir beyanla (örneğin posta yoluyla gönderilen bir mektup veya bir e-posta) bilgilendirmelidir. İptal için model iptal formu kullanılabilir, ancak kullanımı zorunlu değildir.
 3. İptale ilişkin bildirim, iptal süresi içerisinde yapılmalıdır.
 4. İptalin sonuçları; Alıcı bu sözleşmeyi iptal ederse, TommaTech Alıcıdan aldığı tüm ödemeleri teslimat masrafları da dahil olmak üzere (Alıcı nakliye masraflarını üstlenmişse) Alıcıya iade edecektir. (Alıcının TommaTech tarafından sunulan standart teslimattan farklı bir teslimat türü seçmiş olmasından kaynaklanan ek masraflar hariçtir).
 5. Para iadesi için TommaTech, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, Alıcının satın alma işlemi için kullandığı ödeme yöntemini kullanacaktır. TommaTech, mallar eksiksiz olarak iade edilene kadar para iadesini reddedebilir, Alıcı, malların eksiksiz olarak gönderildiğini kanıtlamalıdır.
 6. Ürünlerin tamamen iade edilmesi, TommaTech'in iptal konusunda bilgilendirilmesinden sonraki on dört gün içinde gerçekleşmelidir. Alıcı ürünleri on dört günlük sürenin bitiminden önce adresine gönderirse son tarih karşılanmış olacaktır.
 7. Cayma hakkı aşağıdaki sözleşme türleri için geçerli değildir:
  1. a. Alıcının bireysel özelliklerine göre üretilen veya açıkça kişisel gereksinimlere göre özelleştirilen ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler,
  2. b. Mühürlü ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler eğer mühür teslimattan sonra sökülmüşse.

X. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

 1. TommaTech, teslim edilen tüm ürünler, ambalajlar, resimler ve diğer belgeler üzerindeki sınai mülkiyet haklarını ve telif haklarını saklı tutar. Bu materyallerin Alıcı tarafından kullanılmasına yalnızca TommaTech'in önceden açık yazılı onayı ile izin verilir ve Alıcıya materyaller üzerinde herhangi bir bağımsız hak verilmez.
 2. Alıcı TommaTech'ten satın aldığı ürünleri yeniden satarken herhangi bir üçüncü taraf mülkiyet hakkını (patentler, lisanslar, ticari markalar, vb.) ihlal etmemeyi taahhüt eder. Alıcının kendi ürün ve ambalaj görsellerini oluşturması ve kullanması da yasaktır.

XI. Veri Koruma

 1. TommaTech, ilgili verileri elektronik olarak toplama ve Alıcılar veya onlar adına üçüncü taraflarca sunulan siparişlerin, taleplerin ve tekliflerin işlenmesi sırasında daha ileri işleme amaçları için kullanma yetkisine sahiptir. Ayrıca, TommaTech bu verileri üçüncü taraflara, özellikle de sipariş işleme sürecine dahil olan kredi kuruluşlarına ve sözleşmeli ortaklara aktarma yetkisine sahiptir. Bu konuda yasal hükümlere uyulur. Ayrıntılar TommaTech'in gizlilik politikasında bulunabilir.

XII. Bölünebilirlik Hükmü

 1. Bu Genel Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz olması durumunda, kalan hükümler etkilenmeden kalacaktır. Geçersiz hüküm, geçersiz hükmün anlam ve amacına yasal olarak etkili bir şekilde en yakın olan bir hükümle değiştirilmiş sayılacaktır. Aynı durum tüm boşluklar için de geçerli olacaktır.

XIII. Diğer Hüküm ve Koşullar

 1. Bu Genel Hüküm ve Koşullar İngilizce, Almanca ve Türkçe olmak üzere eşit derecede geçerli orijinal nüshalar halinde üç nüsha olarak düzenlenmiştir. Almanca, İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, Almanca versiyon geçerli olacaktır.
 2. Sözleşme ilişkisinden kaynaklanan veya bu ilişkiyle bağlantılı tüm anlaşmazlıklar için yargı yeri Münih Yerel Mahkemesidir. Ancak TommaTech, başka herhangi bir yasal yargı yerinde yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

Son değişiklik: 27.03.2024