TommaTech GmbH Genel Şartlar ve Koşullar

 

Genel

 1. Bu Genel Hüküm ve Koşullar, TommaTech GmbH‘nın, Angerlweg 14, 85748 Garching (bundan böyle "TommaTech" olarak anılacaktır) müşterileriyle yaptığı tüm satın alma ve teslimat sözleşmeleri için geçerlidir. Bunlar, TommaTech'in münferit durumlarda bunlara tekrar atıfta bulunmasına gerek kalmadan, aynı müşteriyle gelecekteki satın alma ve teslimat sözleşmeleri için de bir çerçeve anlaşma olarak ilgili versiyonlarında geçerli olacaktır; bu durumda TommaTech, Genel Hüküm ve Koşullardaki herhangi bir değişikliği müşteriye derhal bildirecektir. 
 2. TommaTech yazılı olarak kabul etmediği sürece müşterilerin farklı düzenlemeleri geçerli değildir. Bu onay gerekliliği her durumda, örneğin TommaTech müşterinin Genel Şartlar ve Koşullarını bilerek müşteriye teslimatı çekincesiz olarak gerçekleştirse bile geçerli olacaktır. Münferit durumlarda Müşteri ile yapılan anlaşmalar (teminat anlaşmaları, ekler ve değişiklikler dahil) her zaman bu Genel Şartlar ve Koşullara göre öncelikli olacaktır. TommaTech tarafından yapılan yazılı bir sözleşme veya yazılı onay, bu tür anlaşmaların içeriği konusunda yetkili olacaktır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra müşteri tarafından TommaTech'e yapılacak yasal olarak ilgili beyan ve bildirimlerin (örneğin son tarihlerin belirlenmesi, hatırlatmalar, fesih beyanı) geçerli olması için metin biçiminde yapılması gerekir. 
 3. TommaTech ile Müşteri arasındaki ticari ilişkiler Federal Almanya Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır. Özellikle BM satış hukuku olmak üzere uluslararası tek tip hukukun geçerliliği hariç tutulmuştur.
 4. Teslimatlar ve ödemelerin yanı sıra taraflar arasında akdedilen sözleşmelerden doğan tüm anlaşmazlıklar için ifa yeri ve yargı yeri TommaTech'in Garching'deki kayıtlı ofisi olacaktır. TommaTech ayrıca müşteriyi kayıtlı ofisinde dava etme hakkına da sahiptir.

Sözleşmenin Akdi

 1. TommaTech tarafından sunulan teklifler her zaman değişikliğe tabidir ve bağlayıcı değildir. Bu durum, TommaTech'in müşteriye kataloglar, belgeler (örneğin çizimler, planlar, ölçümler, hesaplamalar), diğer ürün açıklamaları veya TommaTech'in mülkiyet haklarını ve telif haklarını saklı tuttuğu elektronik formdaki belgeler sağlaması durumunda da geçerlidir. Ayrıca, teknik veriler ve hücre renkleri, doğal süreçler nedeniyle veri sayfalarındaki, ana sayfadaki, kataloglardaki vb. gösterimlerden ve bilgilerden sapabilir. Özellikle PERC monokristal güneş panellerimizde, hücrelerin doğal yapısı nedeniyle hücreler ve arka folyo arasında renk farklılıkları olabilir. Müşteri, Bitirme Ürünlerinin üretiminde bazen renk farklılıklarının meydana geldiğini açıkça kabul eder. Müşteri, üretim sürecinden kaynaklanan bu tür renk farklılıklarını, satın alma fiyatını düşürme hakkı olmaksızın ve TommaTech'in buradaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirerek kabul eder. 
 2. Sözleşmenin akdinde belirtilen bu tür belgeler yalnızca ilgili teklifin amaçları için emanet edilir ve TommaTech'in açık izni olmadan kısmen bile olsa çoğaltılamaz veya üçüncü tarafların erişimine sunulamaz. Bu durum özellikle "gizli" olarak tanımlanan belgeler için geçerlidir; müşteri bu belgeleri üçüncü taraflara vermeden önce TommaTech'in açık yazılı onayına ihtiyaç duyar. Genel Şartlar ve Koşulların amaçları doğrultusunda, iş planları, stratejiler, finansal bilgiler, patentli, lisanslı, telifli ve/veya ticari markalı bilgiler ve TommaTech'in ürünlerinin ve fikirlerinin tasarımı, işletimi ve bakımı ile ilgili teknik bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmenin akdinden sonra diğer taraf ve temsilcileri tarafından Sözleşme ile bağlantılı olarak verilen veya açıklanan edilen tüm bilgiler Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.
 3. Bir sözleşme ve diğer anlaşmalar her durumda sadece TommaTech tarafından yazılı olarak veya e-posta ile onaylandıktan sonra imzalanacaktır. Teklife ait belgeler, örneğin resimler, çizimler, ağırlıklar ve boyutlar, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, yalnızca yaklaşık değerlerdir.
 4. Siparişin TommaTech tarafından onaylanmasından sonra, müşteri siparişe bağlıdır ve müşteri ilgili sözleşmeden yalnızca yasal hükümlere uygun olarak cayabilir.
 5. TommaTech'in çalışanları veya diğer satış aracıları, içerikten farklı herhangi bir vaat veya garanti verme yetkisine sahip değildir.

Fiyatlar, KDV ve Ödeme

 1. Fiyatlar bireysel bir sözleşmede kararlaştırılmadığı sürece, TommaTech'in sözleşmenin imzalandığı tarihteki geçerli fiyatları geçerli olacaktır. Fiyatlara, varsa yasal katma değer vergisi dahil değildir.
 2. Paketleme, varsa gümrükleme, navlun, nakliye ve satışa ilişkin KDV masrafları, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça müşteri tarafından karşılanacaktır.
 3. Münferit durumlarda aksi kararlaştırılmadıkça, TommaTech'in faturaları peşin olarak ödenecektir. Ödeme, sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra yapılmalıdır, ödemeler sipariş sırasında kararlaştırılan para biriminde yapılmalıdır. Yurt dışından yapılan transferlerde, banka masrafları her zaman müşteri tarafından karşılanacaktır.
 4. TommaTech bir müşteriyle fatura tutarının kredi kartıyla ödenmesi konusunda ayrıca anlaşırsa, müşteri tarafından karşılanacak olan %3'lük bir ödeme tutarı uygulanacaktır.
 5. Müşteri ödemede temerrüde düşerse, TommaTech temel faiz oranının yüzde 9 puan üzerinde temerrüt faizi alma hakkına sahip olacaktır. Alman Medeni Kanunu (BGB) madde 288 paragraf 5 uyarınca, müşteri TommaTech'e 40,00 EUR tutarında sabit bir oranda hatırlatma masraflarını geri ödemekle yükümlü olacaktır; bunlar yasal işlem masraflarından mahsup edilecektir. TommaTech, temerrütten kaynaklanan diğer zararları talep etme hakkını saklı tutar. Alman Medeni Kanunu (BGB) madde 13 anlamında bir tüketici olarak sizin için yasal hükümler geçerli olacaktır.
 6. Sözleşmenin imzalanmasından sonra TommaTech'in satın alma fiyatına ilişkin talebinin müşterinin ödeme gücünün olmaması nedeniyle tehlikeye girdiği ortaya çıkarsa, TommaTech yasal hükümlere uygun olarak ifayı reddetme ve gerekirse bir son tarih belirleyerek sözleşmeden çekilme hakkına sahip olacaktır.
 7. TommaTech'in kusurlu teslimatından kaynaklanmayan iade teslimatları için tüm masraflar müşteriye aittir.
 8. TommaTech her zaman müşteriye bir fatura düzenleyecek ve bu fatura müşteriye teslim edilecek veya başka bir şekilde yazılı olarak alınacaktır.

Teslimat Süresi ve Gecikme

 1. Teslimat süresi, siparişin kabulü üzerine TommaTech tarafından ayrı ayrı kararlaştırılacak veya belirtilecektir. TommaTech'in teslimat süresine uyması, müşterinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlıdır.
 2. TommaTech tarafından belirtilen son teslim tarihleri, yazılı olarak bildirilmiş olsa bile, yalnızca bağlayıcı olmayan bilgilerdir. Belirli tarihlerin sona ermesi, müşteriyi hizmetin yerine getirilmesi için makul bir ek süre belirleme yükümlülüğünden ve sürenin sona ermesinden sonra hizmeti reddedeceğini beyan etmekten kurtarmaz. Bu durum, TommaTech'in yazılı olarak "bağlayıcı teslim tarihi" olarak açıkça bir son tarih veya bir tarih belirlediği durumlarda geçerli olmayacaktır.
 3. TommaTech'in sorumlu olmadığı nedenlerle (hizmetin kullanılamaması) bağlayıcı son teslim tarihlerine uyamaması durumunda, TommaTech müşteriyi gecikmeden bilgilendirecek ve aynı zamanda müşteriye beklenen yeni son teslim tarihini bildirecektir.
 4. Teslimat süresi, endüstriyel anlaşmazlıklar ve TommaTech'in kontrolü dışındaki öngörülemeyen engeller durumunda gecikebilir; grev, mücbir sebep, gemi kazası vb. Ayrıca ticaret politikası önlemleri; savaş, salgın hastalıklar. Bu durum, alt tedarikçilerde hammadde sıkıntısı, yangın, pandemiye bağlı iş durması, enerji sıkıntısı ve TommaTech'in sorumlu olmadığı diğer operasyonel aksaklıklar gibi durumların meydana gelmesi halinde de geçerlidir.
 5. Hizmetin yeni süre içinde de sunulamaması durumunda, TommaTech sözleşmeden tamamen veya kısmen çekilme hakkına sahip olacaktır; TommaTech, müşteri tarafından ödenmiş olan tüm bedeli derhal iade edecektir. Müşterinin bu Genel Hüküm ve Koşulların 8. maddesi uyarınca fesih ve iptal hakları da etkilenmeyecektir.
 6. TommaTech makul kısmi teslimatlar yapma hakkına sahiptir.
 7. TommaTech'in temerrüde düşmesi, yasal hükümlere uygun olarak belirlenecektir. Ancak her durumda, müşteri tarafından bir hatırlatma yapılması gerekir.

Risk Transferi ve Sevkiyat

 1. Malların sevk edilmesi durumunda, kısmi teslimat yapılsa bile, TommaTech ürünü nakliye acentesine, taşıyıcıya veya sevkiyatı gerçekleştirmek üzere başka bir şekilde belirlenmiş kişi veya kuruma teslim eder etmez risk müşteriye geçecektir.
 2. Müşterinin sorumlu olduğu koşullar nedeniyle sevkiyat gecikirse, risk sevkiyata hazır olma tarihinden itibaren müşteriye geçecektir, ancak TommaTech, müşterinin talebi ve masrafları müşteriye ait olmak üzere müşteri tarafından talep edilen sigortayı yaptırmakla yükümlü olacaktır.
 3. Müşteri sevkiyat şeklini belirtmediği sürece, TommaTech en ucuz sevkiyat şeklini seçmek zorunda olmaksızın, sevkiyat şeklini ve güzergahını kendi takdirine göre seçme hakkına sahip olacaktır. Müşteri bir tüketici ise, malların kaybolma ve/veya bozulma riski, mallar müşteriye veya müşteriye atfedilebilecek bir kişiye teslim edilir edilmez müşteriye geçecektir.
 4. Sözleşme ilişkisinden doğan tüm yükümlülükler için ifa yeri, aksi belirtilmedikçe TommaTech'in kayıtlı ofisidir.

Karşı Haklar, Mülkiyetin Muhafazası

 1. Müşterinin mahsup ya da alıkoyma hakkı sadece talebinin yasal olarak tespit edilmiş olması ya da tartışmasız olması halinde söz konusu olacaktır. Teslimatta kusur olması durumunda, müşterinin karşı hakları, özellikle de kusurla ilgili olarak ücretin uygun bir kısmını alıkoyma hakkı etkilenmeden kalacaktır.
 2. TommaTech, ücretin tamamı ödenene kadar malların mülkiyetini elinde tutar. Aşağıdaki hükümler yalnızca ticari işlemlerde geçerlidir: Müşteri teslimat kalemini ne rehin verebilir ne de teminat olarak gösterebilir. Üçüncü şahıslar tarafından el konulması, müsadere edilmesi veya diğer tasarruflarda bulunulması durumunda, müşteri bu durumu gecikmeden satıcıya bildirecektir.
 3. Müşterinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda, özellikle de ödenmesi gereken ücretin ödenmemesi durumunda, TommaTech yasal hükümlere uygun olarak sözleşmeden çekilme ve mülkiyetin saklı tutulması ve çekilme temelinde malların iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Müşteri ödenmesi gereken ücreti ödemezse, TommaTech bu hakları yalnızca TommaTech'in müşteriye ödeme için daha önce makul bir son tarih belirlememiş olması veya böyle bir son tarih belirlemenin yasal hükümlere göre vazgeçilebilir olması durumunda ileri sürebilir.

Garanti, Kalite ve Kusur Sorumluluğu

 1. Aşağıda aksi belirtilmedikçe, maddi kusurlar ve mülkiyet kusurları durumunda müşterinin hakları için yasal hükümler geçerli olacaktır. Her durumda Madde 478, 445a, 445b Alman Medeni Kanunu (BGB)'nun yasal hükümleri etkilenmeden kalacaktır.
 2. TommaTech'in kusurlara ilişkin sorumluluğunun temeli, her şeyden önce malların kalitesi konusunda varılan anlaşmadır. Teklifin kabulünden önce müşteriye verilen veya bu satış hüküm ve koşullarıyla aynı şekilde sözleşmeye dahil edilen ürün açıklamaları, malların kalitesine ilişkin bir anlaşma olarak kabul edilecektir. Numuneler yalnızca malların yaklaşık kalitesini göstermeyi amaçlayan tip numuneler olarak kabul edilecektir. Bunlar, müşterinin teslim edilen malların tüm ayrıntılarıyla bu örneğe karşılık geldiği yönündeki herhangi bir iddiasını haklı çıkarmaz. TommaTech, ticarette alışılagelmiş küçük sapmalar yapma hakkını açıkça saklı tutar.
 3. Müşterinin kusurlara ilişkin talepleri, yasal inceleme ve kusur bildirim yükümlülüklerine uyduğunu varsayar (Madde 377, 381 Alman Ticaret Kanunu (HGB). Muayene sırasında veya daha sonra bir kusur ortaya çıkarsa, TommaTech bu konuda gecikmeden yazılı olarak bilgilendirilmelidir. Bildirim 2 gün içinde yapılırsa derhal yapılmış sayılır, bu durumda bildirimin zamanında gönderilmesi son tarihe uymak için yeterli olacaktır. Bu inceleme ve kusurları bildirme yükümlülüğüne bakılmaksızın, müşteri teslimattan sonraki 2 gün içinde bariz kusurları (yanlış ve kısa teslimatlar dahil) TommaTech'e yazılı olarak bildirecektir; bu durumda bildirimin zamanında gönderilmesi de son tarihe uymak için yeterli olacaktır. Müşteri malları usulüne uygun olarak incelemez ve/veya kusurları TommaTech'e bildirmezse, TommaTech bildirilmeyen kusurdan sorumlu olmayacaktır. Madde 13 Alman Medeni Kanunu (BGB) anlamında bir tüketici olarak sizin için yasal hükümler geçerlidir.
 4. Haklı ve zamanında bir kusur bildirimi durumunda TommaTech, Madde 439 Alman Medeni Kanunu (BGB) uyarınca müteakip teslimat veya kusurların giderilmesi yoluyla müteakip ifa yoluyla kusurları giderecektir. Mallar üzerinde TommaTech'in izni olmaksızın değişiklik yapılması veya malların değiştirilmesi durumunda, müşteri kusurun bu tür bir değişiklikten kaynaklanmadığını kanıtlamadıkça, TommaTech kusurları gidermekle yükümlü olmayacaktır. TommaTech, inverterlerin ve diğer malların onaylı olmayan montajcılar tarafından devreye alınması durumunda da müteakip ifa ile yükümlü değildir. Sonraki performansın reddedilmesi, başarısız olması veya müşteri için makul olmaması durumunda, müşteri sözleşmeden çekilme veya satın alma fiyatını düşürme hakkına sahip olacaktır. Önemsiz bir kusur durumunda, cayma hakkı olmayacaktır. Müşterinin tazminat veya beyhude masrafların geri ödenmesi talepleri yalnızca 8. maddeye uygun olarak mevcuttur ve aksi takdirde hariç tutulur. Madde 13 Alman Medeni Kanunu (BGB) anlamında bir tüketici olarak sizin için yasal hükümler geçerli olacaktır.
 5. Bir kusurun hileli olarak gizlenmesi veya madde 444 Alman Medeni Kanunu (BGB) kapsamında riskin devri sırasında satın alınan nesnenin kalitesine ilişkin bir garantinin üstlenilmesi durumunda (TommaTech tarafından satın alınan nesnenin riskin devri sırasında belirli bir kaliteye sahip olduğunun ve TommaTech'in kusurdan bağımsız olarak kusurun tüm sonuçları için sorumluluk üstlenmeye niyetli olduğunun beyan edilmesi), müşterinin hakları yalnızca yasal hükümlere tabi olacaktır.

Sorumluluktan muafiyet

 1. TommaTech, kalite ve unvan kusurlarına ilişkin sorumluluğun dışında, zararın nedeninin kasıt veya ağır ihmale dayandığı ölçüde sınırlama olmaksızın sorumlu olacaktır. TommaTech ayrıca temel yükümlülüklerin (ihlali sözleşmenin amacına ulaşılmasını tehlikeye atan yükümlülükler) hafif ihmalle ihlalinden ve temel yükümlülüklerin (yerine getirilmesi sözleşmenin düzgün bir şekilde ifasını mümkün kılan ve müşterinin düzenli olarak uyulmasına güvendiği yükümlülükler) ihlalinden de sorumlu olacaktır, ancak her durumda yalnızca sözleşme için tipik olan öngörülebilir zarardan sorumlu olacaktır. TommaTech, yukarıdakiler dışındaki yükümlülüklerin hafif ihmalle ihlalinden ve hafif ihmal nedeniyle bir kusurdan ve kar kaybından kaynaklanan dolaylı zarardan sorumlu olmayacaktır.
 2. TommaTech çalışanları, satış ortakları veya şirketle ilişkili diğer kişilerin söz konusu olup olmadığına bakılmaksızın, TommaTech yukarıda belirtilen kişiler tarafından sağlanan yanlış bilgilerden sorumlu tutulamaz. TommaTech, sağlanan bilgiler nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmez. Bu konuda TommaTech'e karşı tazminat talebinde bulunulamaz.
 3. TommaTech’in OEM olarak ürettirdiği ürünlerden kaynaklı tüm sorumluluk ürünün üreticisine aittir. TommaTech’in OEM olarak üretilen ürünlerden kaynaklı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. Yukarıdaki paragraflarda yer alan sorumluluk sınırlamaları, cana, uzuvlara veya sağlığa zarar verilmesi durumunda, ürünün kalitesine ilişkin bir garantinin üstlenilmesinden sonraki bir kusur için ve hileli olarak gizlenen kusurlar durumunda geçerli değildir. Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki sorumluluk bundan etkilenmez.
 5. TommaTech'in sorumluluğu hariç tutulur veya sınırlandırılırsa, bu durum TommaTech'in çalışanları, temsilcileri ve vekillerinin kişisel sorumluluğu için de geçerli olacaktır.
 6. Satıcıya karşı tüm tazminat talepleri, yasal gerekçelere bakılmaksızın, malların Müşteriye tesliminden veya kabulden sonra en geç bir yıl içinde, haksız sorumluluk durumunda ise tazminat talebine yol açan koşulların ve tazminat ödemekle yükümlü kişinin bilinmesinden veya ağır ihmalden sonra zaman aşımına uğrar. Bu paragrafın hükümleri, kasıt sorumluluğu durumunda ve 2. paragrafta belirtilen durumlarda uygulanmaz ve bu durumda yasal hükümler uygulanır. Daha kısa olan yasal zaman aşımı süreleri öncelikli olacaktır.   
 7. Malların nihai alıcısı bir tüketici ise, müşterinin satıcıya karşı sahip olabileceği her türlü rücu hakkının sınırlandırılmasında yasal hükümler uygulanır.

İptal politikası ve cayma hakkı

 1. Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın son malları teslim aldığı veya zilyetliğine geçirdiği günden itibaren on dört gündür.
 2. Cayma hakkınızı kullanmak için, bu sözleşmeden cayma kararınızı açık bir beyanla (örneğin posta yoluyla gönderilen bir mektup veya e-posta) bize (Angerlweg 14 Garching b. München, +49 89 1250 36 860, PLZ-85748, head@tommatech.de) bildirmeniz gerekir. Bu amaçla ekteki örnek cayma formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.
 3. İptal süresine uymak için, iptal hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimi iptal süresinin sona ermesinden önce göndermeniz yeterlidir.
 4. İptalin sonuçları; Bu sözleşmeyi iptal etmeniz halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere (eğer nakliyeyi TommaTech karşılamışsa) sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin ve en geç o günden itibaren on dört gün içinde size iade edeceğiz.
 5. Müşteri, bu sözleşmenin iptaline ilişkin bildirimi aldığımız gün ödenmesi gereken tutarı geri ödemekle yükümlüdür. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlemde kullandığınız ödeme yöntemini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden ücret alınmayacaktır. Malları geri alana kadar veya siz malları iade ettiğinize dair kanıt sunana kadar (hangisi daha önceyse) geri ödemeyi reddedebiliriz.
 6. Malları gecikmeden ve her halükârda bu sözleşmenin iptalini bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç on dört gün içinde bize iade etmeli veya teslim etmelisiniz. Malları on dört günlük sürenin bitiminden önce göndermeniz halinde son tarihe uyulmuş sayılacaktır.  
 7. Cayma hakkı aşağıdaki sözleşmeler için geçerli değildir:
  1. Tüketicinin bireysel seçiminin veya kararının belirleyici olduğu veya açıkça tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış malların üretimine yönelik sözleşmeler,
  2. Teslimattan sonra mühürleri sökülmüşse, mühürlü malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Koruma hakları

 1. TommaTech, teslim edilen tüm ürünler, ambalajlar, resimler ve diğer belgeler üzerindeki sınai mülkiyet haklarını ve telif haklarını saklı tutar. Müşteri, bu tür belgeleri yalnızca TommaTech'in önceden açık yazılı onayını alarak, reklam materyalleri üzerinde herhangi bir bağımsız hak elde etmeden kullanabilir.
 2. Müşteri, TommaTech'ten satın aldığı malları yeniden satarken herhangi bir üçüncü taraf sınai mülkiyet hakkını (patentler, lisanslar, ticari markalar, vb.) ihlal etmemeyi taahhüt eder. Ayrıca, müşterinin kendi ürün ve ambalaj görsel materyalini üretmesi ve kullanması yasaktır.

Veri koruma

 1. TommaTech, müşteriler veya onlar adına görevlendirdikleri üçüncü taraflarca verilen siparişleri, talepleri ve teklifleri işlemek amacıyla verileri elektronik olarak saklama ve işleme hakkına sahiptir. TommaTech ayrıca verileri üçüncü taraflara, özellikle de kredi kuruluşlarına ve sipariş işlemeye hizmet eden sözleşmeli ortaklara aktarma hakkına sahiptir. Yasal hükümlere uyulmaktadır. Daha fazla ayrıntı TommaTech'in veri koruma beyanında düzenlenmiştir.

Bölünebilirlik maddesi

 1. Bu Genel Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde, diğer hükümler bundan etkilenmeyecektir. Geçersiz hükmün yerine, geçersiz hükmün anlam ve amacına ekonomik açıdan yasal olarak etkili bir şekilde mümkün olduğunca yaklaşan bir hüküm getirilmiş sayılacaktır. Aynı durum herhangi bir boşluk için de geçerli olacaktır.

Diğer Hüküm ve Koşullar

 1. İşbu Genel Şartlar ve Koşullar İngilizce, Almanca, Türkçe dillerinde eşit derecede geçerli orijinal nüshalar halinde iki nüsha olarak düzenlenmiştir. Bu Genel Şartlar ve Koşulların Almanca, İngilizce ve Türkçe metinleri arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, Almanca metin geçerli olacaktır.
 2. Sözleşme ilişkisinden doğan veya sözleşme ilişkisiyle bağlantılı tüm anlaşmazlıklar için yargı yeri Münih Yerel Mahkemesi olacaktır. TommaTech ayrıca yasal olarak izin verilen diğer yargı yerlerinde de dava açma hakkına sahiptir.

Son değişiklik: 10.04.2023